Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество

Изпълнение на проекти
Q & A
Търгове

Фонд за партньорства и експертна помощ

Изпълнение на проекти
Q & A
Търгове

Въпроси и отговори PEF

Моля изпращайте вашите въпроси по фонд "Партньорство и експертна помощ" на Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Отговорите ще бъдат публикувани на тази страница в хронологичен ред.

 

Всеки понеделник ще бъдат публикувани отговори на вашите въпроси, получени до 12.00 ч. в четвъртък предходната седмица.

 

Крайният срок за задаване на въпроси е 27 ноември 2013 г.

 

ВЪПРОС №38

Във връзка с това, че разходите за строителство са допустими , може ли да се кандидатства и за разходи за проектиране, които реално ще бъдат направени преди датата на кандидатстване по програмата? Като разходите за проектиране ще са необходими за изготвяне на технически проект за получаване на разрешение за строеж, във връзка с точка 3.4.5  от насоките за кандидатстване - разходи за експертна помощ/услуги (разходите за възлагане на дейности или получаване на услуги от външни страни (различни от партньорите по проекта, ако има такива) във връзка с изпълнението на дейностите, включително предоставянето на услугите, са допустими).

Цветомира Савова

Дата на постъпване на въпроса: 15.07.2013 г.

ОТГОВОР:

Схемата за безвъзмездна помощ не допуска ретроактивно финансиране, т.е. възстановяване на разходи, извършени преди датата на влизане в сила на договора за безвъзмездна помощ. Цитираният от Вас текст от Насоките за кандидатстване визира разходи, извършени след датата на влизане в сила на договора за безвъзмездна помощ – такива разходи действително са допустими.

 

ВЪПРОС №37

1. Възможно ли е  изпълняващата организация от българска страна да бъде обединение от допустими организации с нестопанска цел? Възможно ли е обединението да бъде изградено на базата на договор за съвместна дейност, между участниците в който се определя и този от участниците, който ще представлява обединението пред финансиращата институция или е необходимо да му се придаде  друга юридическа форма и точно каква?  Това се налага, за да се кандидатства с проект за въвеждане на интегрирани практики за адаптация към климатичните промени с особено широко поле за приложение включващо: селско стопанство, алтернативни източници на енергия и екология – управление на отпадъци , управление на води, почви и земеползване.

2. Възможно ли е, в случая на обединение, общият годишен размер на приходите  на обединението да се формира от сумата на годишните размери на приходите на всеки един от отделните участници в обединението и с тази сума да се определя границата на исканата безвъзмездна помощ.

Жечко Йорданов

Дата на постъпване на въпроса: 25.04.2013 г.

ОТГОВОР:

Обединение от организации, основано на договор за съвместна дейност, не може да бъде прието за допустим кандидат, независимо от съответствието на отделните му членове с критериите за допустимост.  Възможно е установяването на класическо проектно партньорство, при което една от организациите изпълнява ролята на водещ партньор (кандидатстващата организация) и реализира проекта в партньорство с останалите организации.

 

ВЪПРОС №36

1. В насоките за кандидатстване пише, че новоучредена организация може да участва само с малък проект. В нашия случай, кандидатът е Община, но партньорът от Швейцария е новоучредена организация. Това представлява ли проблем, ако желаем да участваме с голям проект?

2. В проекта, който разработваме, ще имаме нужда от експерти, които да провеждат обучение. Важно е да се спомене, че експертите идват от организацията партньор. Следователно, в коя част от бюджета трябва да бъдат поставени (в тази за екип или в графа други услуги)?

3. Възможно ли е към екипа на проекта да добавим нови позиции за целите на проекта, като тези допълнителни позиции ще извършват дейност само за ограничен период от време (два месеца)? Нужно ли е представянето на CV-та на всички участници от екипа за управление на проекта, на етап подаване на проектното предложение?

4. В случай, че швейцарският партньор ще изразходва средства, допустимо ли е да разширим бланката на бюджета, за да поставим графи -"България" и "Швейцария"? Ако партньора от Швейцария изразходва средства, как ще се извърши превода на средствата?

5. В нашето проектно предложение дейност 1 е описана като сформиране на екип, а дейност 8, като образователна визита на екипа по проекта в Швейцария. При това положение разходите за пътни, дневни и квартирни за образователната визита трябва да бъдат разположени в бюджета под дейност 1 или под дейност 8?

Пламен Панов

Дата на постъпване на въпроса: 24.04.2013 г.

ОТГОВОР:

На въпрос 1: При определяне максималния размер на безвъзмездната финансова помощ под внимание се взема момента на учредяване на кандидатстващата организация. Във вашия случай – не, не е проблем обстоятелството, че швейцарският Ви партньор е новоучредена организация. Това би повлияло единствено на оценката на неговия капацитет от гледна точка на ползата му за самото партньорство.

На въпрос 2: Експертите от организацията на швейцарския Ви партньор следва да бюджетирате в раздел Б.1.1 на бюджета – „Екип по проекта“.

На въпрос 3: Можете да добавите толкова на брой позиции, колкото са Ви нужни съобразно естеството на проекта, и да ги бюджетирате за съответния период от време, за който планирате да участват в проекта. Важно е да опишете ролята и да аргументирате необходимостта от тези експерти в раздел Е.7 от Формуляра за кандидатстване – Екип по проекта. Ако на етап кандидатстване сте наясно с конкретните лица, които възнамерявате да включите в проекта, то следва да приложите техните автобиографии.

На въпрос 4: При попълването на Бюджета следва да се придържате към зададения формат, който дава възможност чрез подходящи формулировки на видовете разходи да се внесе яснота за начина на разходването им. Трансферът на средства към швейцарския партньор се извършва от кандидатстващата организация, т.е. водещият партньор.

На въпрос 5: Разходите за пътни, дневни и квартирни следва да бъдат посочени в раздел Б.1.2 на бюджета към съответната дейност, в случая дейност 8.

 

ВЪПРОС №35
В дейностите по проект, който подготвяме, предвиждаме участието на експерти от швейцарска страна, които да изнесат лекции в България. Експертите са част от работния състав на партньорската организация от Швейцария, на които ще се заплатят всички разходи по пътуването и настаняването в България (командировки). Допустим разход ли е заплащането на възнаграждения на тези лица, за проведените от тях лекции и обучения?

Дата на постъпване на въпроса: 08.04.2013 г.

Пламен Панов
ОТГОВОР:

Да, възнагражденията на швейцарските експерти са допустим разход.


ВЪПРОС №34
1. Къде точно в бюджета следва да бъде посочен разходът за одит в размер на 1 % от общата сума на бюджета?
2. Според отговор на въпрос 13 разходите за канцеларски материали следва да се посочат само в Б.1 Бюджет, Дейност "Управление на проекта", ред "Непредвидени разходи" и не следва да се посочват в Б.1.3., така ли е?

Дата на постъпване на въпроса: 02.04.2013 г.

Д. Стоянова
ОТГОВОР:

На въпрос 1: Разходът за одит следва да бъде посочен в раздел Б.1.5 – „Разходи за услуги“.
На въпрос 2: Разходите за канцеларски материали не са режийни (непреки) разходи, поради което не е правилно да се посочват като част от разходите за управление на проекта и да попадат в 7-те % непреки разходи. Правилното им място е в раздел Б.1.3 на бюджета – „Разходи за материали, консумативи и други краткосрочни активи“.

 

ВЪПРОС №33

1. За отчитане на собствен принос/съфинансиране, във връзка с разходите за възнаграждения на лицата пряко заети в проекта, коя сума следва да бъде посочена във формата на бюджета за кандидатстване : - общата сума на тези разходи или - допустимата такава 30% от общата сума ?

2. Допускат ли се режийните разходи по проекта да бъдат отчетени като собствен принос?

3. Къде в бюджетната форма следва да се посочат  допълнителни  приходи, които прогнозираме да генерираме от проекта/ като приход от входни билети/ ?

4. Декларацията по чл. 7 от Постановление №121 гласи, че тя „следва да бъде попълнена и подписана от всички лица, оторизирани да представляват официално организацията на кандидата или партньора, съгласно съдебното решение за регистрация”. Това означава ли, че ако право на подпис имат 9 лица, всички те трябва да попълнят тази декларация, или може само лицата, които имат право на индивидуален подпис. 

Елена Дренска

Дата на постъпване на въпроса: 30.01.2013 г.

ОТГОВОР:

На въпрос 1 и въпрос 2: Бюджетът представлява сума на всички разходи, които са нужни за изпълнението на проекта, вкл. разходите, които лицата, пряко заети в проекта, ще получават под формата на възнаграждения за извършената работа по проекта. В бюджета следва да посочите пълната сума на възнаграждението, което възнамерявате за заплатите на всяко от тези лица.  Съфинансирането се приспада като процент от общата сума на всички реално извършени и документирани с разходооправдателни документи разходи плюс одобрената сума на непреките (режийните) разходи.

На въпрос 3: На етап кандидатстване не се изисква посочването на приходи, които ще бъдат генерирани в рамките на проекта.

На въпрос 4: Съдебното решение за регистрация на организацията дефинира лицата, които имат право да представляват организацията, както и начина, по който се осъществява това представителство – заедно или поотделно. Ако организацията се представлява от повече от едно лице и представляващите лица имат право да представляват организацията „заедно“, то тогава всички документи следва да бъдат подписани от всяко едно от представляващите лица; ако правото на представляване е „заедно и/или поотделно“, то тогава всяко едно от лицата има право да подпише документите, без да е необходимо подписването им и от останалите представляващи лица.

 

ВЪПРОС №32

1. Допуска ли се финансиране на изграждане на площадка за битови отпадъци, и свързаните с нея механизми (машини за преработване на отпадъци, рециклиране, изгаряне и т.н.)?

2. Трябва ли швейцарския партньор задължително да е избран от списъците, които са публикувани в сайта на програмата?

Дата на постъпване на въпроса: 16.01.2013 г.

Айсун Исмаил

ОТГОВОР:

На въпрос 1: Финансирането на строителство и ремонти, и закупуването на машини и съоръжения е допустимо, но предизвиква съмнения относно постигането на стратегическата цел на Фонд „Партньорство“, дефинирана в т.2.1 от Насоките за кандидатстване, а именно: "да насърчава и/или доразвива българо-швейцарски институционални партньорства, насочени към извличане на полза за българските институционални партньори от швейцарската добавена стойност в разрешаването на специфични предизвикателства на развитието" и доразвита по-нататък в раздела. В този смисъл трябва да имате предвид следното: 1. От обосновката на съответните видове разходи следва да става недвусмислено ясно, че партньорството с швейцарската организация ще бъде практически неосъществимо, ако не се извърши конкретния разход за ремонт и/или закупуване на оборудване. 2. Сумата на инвестиционните разходи и разходите за строителство не може да надвишава 50% от общия размер на допустимите разходи по проекта.

На въпрос 2: Не, не е задължително! Кандидатите са свободни да търсят подходящ партньор по всякакви възможни начини.

 

ВЪПРОС №31

Бихте ли разяснили допустим разход ли е извършването на СМР на помещение, предоставено безвъзмездно за целите на проекта и какви документи трябва да се приложат към проектното предложение.

Дата на постъпване на въпроса: 15.01.2013 г.

Ваня Дерибеева

ОТГОВОР:

Фонд „Партньорство“ допуска извършването на строителни и ремонтни дейности и произтичащите от тях разходи. Тъй като стратегическата цел на Фонда, дефинирана в т.2.1 от Насоките за кандидатстване и доразвита по-нататък в раздела, е, "да насърчава и/или доразвива българо-швейцарски институционални партньорства, насочени към извличане на полза за българските институционални партньори от швейцарската добавена стойност в разрешаването на специфични предизвикателства на развитието", от обосновката на съответните видове разходи следва да става недвусмислено ясно, че партньорството с швейцарската организация ще бъде практически неосъществимо, ако не се извърши конкретния разход за ремонт на помещение. Обосновката следва да отчита и възможността оценителната комисия да прецени подобен разход като неустойчив, поради липсата на гаранции, че помещението ще бъде  използвано дългосрочно за целите на проекта, и да предложи съкращаването му. Към проектното предложение следва да приложите документ, удостоверяващ предоставянето на помещението за ползване за целите на проекта.

 

ВЪПРОС №30

Ще кандидатстваме с малък проект, към който самофинансирането е 10%. Допустимо ли е физическо лице да ни предостави помещение за ползване по време на изпълнение на дейностите по проекта и това да се счита за част от самофинансирането на кандидата? Калкулирането на месечния наем ще бъде по релевантните на пазара цени /300-350 лв. на месец/.

Дата на постъпване на въпроса: 15.01.2013 г.

Албена Димитрова

ОТГОВОР:

Отговорът на въпроса Ви зависи от това дали помещението ще бъде предоставено за ползване безвъзмездно, което не става ясно от въпроса. Основен принцип при отчитането на разходи по проекти е тези разходи да бъдат реално извършени. В този смисъл ако реално извършвате разход за наем на помещение, този разход, както и всички останали реално извършени, надлежно документирани, осчетоводени и отчетени разходи, ще бъдат взети под внимание при изчисляване размера на безвъзмездната помощ и на съфинансирането. Но ако имате предвид като собствено участие да отчитате фиктивен наем на помещение, което е безвъзмездно предоставено за ползване за целите на проекта, то такъв разход не е допустим.

 

ВЪПРОС №29

1. Дали документите, които швейцарските ни партньори трябва да предоставят (финансови отчети и удостоверение за актуално състояние), могат да бъдат приложени като сканирани копия, заверени „вярно с оригинала”, а не оригинали. Въпросът важи всъщност и за българския партньор. Допуска ли се прилагане на сканирани декларации?

2. При положение, че представяме документацията на английски език, преводът на посочените по-горе документи може ли да бъде директно на английски , а не на български, съответно пак заверен с „вярно с оригинала”.

3. Възможно ли е за експертите, които искаме да ползваме за втората година на проекта, да не представим автобиографии в случай, че към момента на подаване на проекта нямаме тяхното официално потвърждение за участие.

Дата на постъпване на въпроса: 10.01.2013 г.

Елена Дренска

ОТГОВОР:

На въпрос 1: Да, може, за всички документи освен декларациите. Декларациите следва да бъдат представени в оригинал, тъй като декларираните в тях обстоятелства на практика заместват редица придружителни документи, които не се изисква да представяте. 

На въпрос 2: Ако имате предвид превода на документите на швейцарския партньор, да, може да бъде на английски език.

На въпрос 3: Да възможно е, но при това положение следва да ги изберете съгласно Насоките за определяне на изпълнители.

 

ВЪПРОС №28

Посочено е, че от швейцарския партньор не се изисква задължително участие в съфинансирането по проекта. Това какво означава: че разходите на швейцарския партньор мога да бъдат изцяло покрити от фонда или че българският партньор следва да покрие разходите на швейцарския си партньор?

Дата на постъпване на въпроса: 06.12.2012 г.

Велеслава Абаджиева

ОТГОВОР:

Това означава, че разходите на швейцарския партньор следва да бъдат заложени в бюджета заедно с всички останали разходи и ще бъдат финансирани от схемата за безвъзмездна финансова помощ размер не по-голям от 85/90 % (в зависимост от правния статут на организацията). От швейцарския партньор не се изисква задължително да участва в 10/15 %-тното съфинансиране съвместно с водещата българска организация – този въпрос е обект на договаряне между партниращите си организации.

 

ВЪПРОС №27

Поради факта, че в Насоките за кандидатстване никъде не се споменава, че за целите на управлението на проекта не може да се закупи техническо оборудване, но в бюджета липсва такова перо, бих искал да попитам: Допустим разход ли е закупуване на оборудване (лаптоп, мултифункционално устройство и др.) за работата на екипа по проекта и в бюджета как да бъде формулирано?

Дата на постъпване на въпроса: 06.12.2012 г.

Светослав Косев

ОТГОВОР:

Допустимо е закупуване на специфично оборудване, без което проектът няма да може да постигне заложените конкретни цели (при условие, че тази необходимост бъде добре обоснована във Формуляра за кандидатстване). Оперативно офис оборудване за управлението на проекта не е допустим разход по схемата за безвъзмездна помощ. 

 

ВЪПРОС №26

Швейцарският ни партньор работи с експерти от цял свят и поради естеството на проекта ни партньорската организация ни предлага да поканим експерт от Азия, с който швейцарската организация е работила и преди. Експертът е на свободна практика и работи с хонорар, т.е. няма трудови правоотношения с партньорската ни организация. Разходите, които бихме направили по идването на съответния азиатски експерт, допустими ли са, т.е. ще се признаят ли като разход?

Дата на постъпване на въпроса: 05.12.2012 г.

Елена Дренска

ОТГОВОР:

Основната цел на фонд „Партньорство” е „да насърчава и/или доразвива българо-швейцарски институционални партньорства, насочени към извличане на полза за българските институционални партньори от швейцарската добавена стойност в разрешаването на специфични предизвикателства на развитието”. Както задавате въпроса, този разход би бил допустим, ако азиатският експерт има договорни отношения с швейцарската партньорска организация и бъде излъчен като неин експерт по проекта (т.е. допускаме, че това е швейцарско ноу-хау, което помага при разрешаването на специфични предизвикателства на развитието). В конкретния случай проектът ще покрива пътните разходи само за пътувания между България и Швейцария.

 

ВЪПРОС №25

Бихте ли разяснили какви са конкретните възможностите за съфинансиране от 10% като собствен принос или осигуряване от трети страни при условие, че НПО няма наличен ресурс и партньора също. Какви са необходимите документи, които да гарантират съфинансирането.

Дата на постъпване на въпроса: 04.12.2012 г.

Аделина Фисинска

ОТГОВОР:

Съфинансирането представлява финансово участие на организацията в изпълнението на проекта с най-малко 10% от одобрения бюджет. Организацията е длъжна да осигури необходимия финансов ресурс за изпълнението на дейностите в съответствие с одобрения бюджет и съобразно одобрения график, като има право да получи авансово плащане и междинни плащания, които ще компенсират до 90% от този финансов ресурс / одобрения бюджет. Останалите 10% ще бъдат за сметка на организацията и ще представляват нейното съфинансиране по проекта. При положение, че организацията не разполага със собствен финансов ресурс, алтернативен вариант за осигуряване на необходимото съфинансиране биха могли да бъдат различни външни източници (напр. на заемни средства). Ако в екипа за управление и изпълнение на проекта участват щатни служители на организацията, до 30% от техните обичайни месечни възнаграждения, които получават в организацията, могат да бъдат приети за съфинансиране по проекта.  

 

ВЪПРОС №24

1. В бюджета под таблица B.1.1. пише, че кандидатът следва да избере една от опциите за единица мярка. Уточнени ли са опциите и къде?

2. Последната дейност в бюджета е записана като дейност n+1.m. Какво означава m?

3. На стр. 21 от българската версия на Формуляра за кандидастване е посочено, че предоставените баланси и отчети за приходите и разходите на чуждестранни партньори следва да бъдат придружени със заверен превод. Бихте ли уточнили дали под ''заверен превод'' се разбира превод от заклет преводач, или легализиран превод?

Елица Ангушева

Дата на постъпване на въпроса: 29.11.2012 г.

ОТГОВОР:

На въпрос 1: Опциите за единица мярка са посочени в скоби в заглавието на колоната „Единица мярка за изчисляване на възнаграждението” – „час/ден/месечна съвкупна сума”.

На въпрос 2: Това е само пример за ориентир, че можете да продължите номерирането както на дейностите, така и на поддейностите към тях, колкото е необходимо. Няма конкретни изисквания към номерирането.

На въпрос 3: Под „заверен превод” се разбира превод на български език, който е заверен „Вярно с оригинала” от водещата организация, с което тя удостоверява, че поема отговорност за достоверността на превода.

 

ВЪПРОС №23

Институт по невробиология, БАН, допустим кандидат ли е за участие по схемата за безвъзмездна финансова помощ към Фонд „Партньорство”?

Милена Михайлова

Дата на постъпване на въпроса: 28.11.2012 г.

ОТГОВОР:

Да, допустим е.

 

ВЪПРОС №22

Моля ви да ни разясните как ще става финансовото разплащане по отношение разходите на швейцарския партньор в рамките на съвместен проект. Съгласно приложения образец на договор става ясно, че финансирането се получава от българската организация – кандидат в български лева. Допустимо ли е прехвърляне на част от това финансиране на швейцарския партньор на базата на споразумение, съгласно което той ще се разплаща с персонала от негова страна, назначен по проекта и съответно поддоставчици? В този случай има ли някакви допълнителни изисквания към неговите отчетни документи, изисква ли се заверен превод, водене на аналитично счетоводство и т.н.? При този случай ако швейцарския партньор трябва да сключи договори с подизпълнители за външна експертна помощ, свързана с проекта, той също ли трябва да следва Насоките за определяне на изпълнители (Приложение 5), независимо че има одобрени правила, общовалидни за организацията? В случай, че ИО не прехвърля директно бюджетни средства на швейцарския си партньор, то тогава той следва да разплаща всички разходи по проекта. В този случай означава ли това, че за експертните услуги, които се налага да се поддоговарят може да се сключи договор между ИО и швейцарски експерт/и или консултантска компания, след провеждане на процедурите по Приложение 5? Задължително ли е сред членовете на екипа за управление да се предвиди и координатор на швейцарския партньор? Ако не се предвиди ще се счита ли това за по-малък принос на партньора към проекта? Ако се предвиди координатор и съответно заплащане за него в проекта, то би следвало назначението му и съответно разплащането да става от швейцарския партньор, т.е. необходимо е да му се прехвърли бюджет? Задължително ли е и за кои проекти (с оглед общата сума на допустимите разходи) да се извърши независим финансов одит на проекта, съответно да се планира този разход в бюджета?

Цветанка Димова

Дата на постъпване на въпроса: 28.11.2012 г.

ОТГОВОР:

Всички финансови трансфери по проектите, включително тези към швейцарските партньори, се осъществяват от българския партньор в Швейцарското междинно звено (ШМЗ) – Балканския институт по труда и социалната политика (БИТСП). Водещата организация може да оторизира БИТСП да осъществява трансферите в швейцарски франкове към нейния/нейните швейцарски партньор(и) директно от своята сметка в CHF, с оглед избягване на валутно-курсовите разлики. Партньорите – както швейцарски, така и български (ако има такива), извършват разходи в съответствие с одобрения бюджет, които отчитат на водещата организация в съответствие със същите изисквания, които са валидни за нея – отчети за отработено време, командировъчни, разходооправдателни документи за разплатени доставки и услуги и т.н. Водещата организация обобщава отчетените дейности и разходи на своите партньори и представя на Швейцарското междинно звено единен отчет за изпълнението на проекта и разходването на бюджета, с приложени към него документи, удостоверяващи всички отчетени разходи. Швейцарският партньор отговаря за изпълнението на своите ангажименти по договора за безвъзмездна помощ, като сам избира начина, по който да ги изпълни. Това означава, че ако швейцарският партньор възлага изпълнението на дейности на външни изпълнители, то той не е задължен да прилага Правилата за условията и реда за определяне на изпълнители (Приложение 5 към договора за безвъзмездна помощ). Не е задължително в екипа за управление на проекта да включите координатор от страна на швейцарския партньор. Ако все пак включите координатор от швейцарска страна и предвидите разходи за възнаграждение, то те следва да бъдат посочени в раздел Б.1.1 на бюджета – Разходи за персонал. Разплащането на тези разходи е ангажимент на швейцарския партньор за сметка на одобрения бюджет. Ако под „принос на партньора” разбирате финансово участие, Насоките за кандидатстване не поставят изискване за това. Всички проекти, без оглед на размера на одобрения бюджет и безвъзмездната финансова помощ, подлежат на одит, за което следва да се предвидят разходи в размер на 1% от общата сума на бюджета.

 

ВЪПРОС №21

1. Моля Ви за допълнително разяснение към отговора Ви на въпрос 16 – т.1 от въпроса, касаещ наемането по проекта на външни експерти: От отговора Ви разбираме, че експерти, на които ще се заплащат хонорари, т.е. наети по граждански договори, могат да се планират в приложение Б.1.1 на бюджета – „Разходи за персонал“. Тъй като по същество гражданския договор е договор за услуга по ЗЗД, то това не противоречи ли на текста от стр. 15 на Насоките за кандидатстване, а именно „Разходите за работа, възложена на външни експерти с договори за услуги, не се включва в разходите за персонал, а в разходите за услуги“. В тази връзка моля да укажете конкретно:  Разходи за експерти, външни за организацията, наети на граждански договор, могат ли да се планират в Б.1.1. разходи за персонал. Ако да, то за тях следва ли да се прилагат автобиографии?  Експерти от екипа на проекта (ръководител, счетоводител и др.) могат ли да бъдат наети на граждански договор за работата си по проекта или само на трудов договор?

2. В Насоките за кандидатстване на стр. 16, раздел разходи за осигуряване на публичност са лимитирани до 2% от общо допустимите разходи на проекта. Ясно е, че това са брошури, плакати, сайтове, които популяризират проекта и швейцарското финансиране. Ако обаче проектът предвижда въвеждането на нова услуга като ключова своя дейност в резултат от развитото партньорство и нейното популяризиране в България налага изготвянето на нарочна комуникационна уеб-платформа, отделни рекламни инструменти и т.н., пряко свързани с тази услуга, то възможно ли е те да се планират в раздел на бюджета 1.5. Разходи за услуги и да надхвърлят 2% от допустимите разходи по проекта?

Елеонора Иванова

Дата на постъпване на въпроса: 26.11.2012 г.

ОТГОВОР:

На Въпрос 1: Ако планирате да наемете експерти, които сте идентифицирали на етап кандидатстване и които предвиждате да сътрудничат на екипа на Вашата организация при изпълнението на специфични дейности по проекта, можете да заложите разходите за това в приложение Б.1.1. на бюджета – Разходи за персонал, независимо от обстоятелството, че те са външни за организацията Ви и ще изпълняват функции на граждански договор. Автобиографии на тези експерти следва да приложите към проектното си предложение.  В приложение Б.1.5 – Разходи за услуги следва да ги заложите, ако не сте ги идентифицирали на етап кандидатстване и предвиждате да ги избирате с процедура по смисъла на Правилата за условията и реда за определяне на изпълнители. Членовете на екипа за управление на проекта могат да сключат както трудов, така и граждански договор за изпълнение на съответните функции по проекта.

На въпрос 2: Да, допустимо е. Случаят, който описвате, не представлява дейност „Публичност на проекта”.

 

ВЪПРОС №20

1. Дали бихме имали равноправен шанс при кандидатстването с проекта си като едно бъдещо новоучредено сдружение редом с фондации с дългогодишен опит в културно-социалната сфера и дали нашият интернационален бекграунд и образование биха помогнали при разглеждането на предложението ни за проект?

2. В случай, че проектът ни е по-мащабен и е със срок на изпълнение 3 години, дали може да кандидатстваме за едно от трите най-големи финансирания (до 200 000 CHF) или трябва да представим и паралелен вариант на проекта си в умален мащаб, защото нямаме шансове да спечелим реализация на целия си проект поради това, че не сме фондация или сдружение с дългогодишен опит?

3. Има ли значение кога ще внесем проекта си за фонда "Партньорство и експертна помощ" – възможно най-скоро или малко преди крайния срок – 27.12.2013?

4. Има ли консултанти, които да ни съпортнат при евентуални въпроси по време на разписването на проекта след крайната дата за изпращане на въпроси 17.11.2012?

5. Има ли изисквания за партньорските организации от Швейцария, които имаме намерения да контактнем с молба за ноу-хау, подкрепа и партньорство при реализирането на проекта ни? До каква степен трябва Швейцарските ни партньори да са инволвнати в процеса на работа в случай на одобрение на проекта ни, имайки предвид, че той е планиран с продължителност от 3 години? Пътните разходи и престоя на членове от Швейцарската партньорска организация могат ли да бъдат вписани като перо от разходите в бюджета и за колко броя посещения биха били покрити?

6. Дали може да си партнираме и със Столична община, освен с Швейцарска организация, при реализацията на проекта ни при евентуално одобрение за финансирането му?

Ралица Димитрова

Дата на постъпване на въпроса: 16.11.2012 г.

ОТГОВОР:

На въпрос 1: Ако под “равноправни” разбирате, дали организациите с различна история имат равен достъп до фонд „Партньорство”, то отговорът е: „Да, достъпът на организациите до финансиране по тази схема за безвъзмездна помощ не зависи от датата им на регистриране”. Ако под „равноправни” разбирате, дали организации с повече опит ще получат при оценката на техните проектни предложения повече точки от тези, които имат по-малко опит и по-малко реализирани проекти, то отговорът се съдържа в таблицата за техническа и финансова оценка, раздел 4 ”Капацитет на партньорството за изпълнение”. Що се отнася до втората част на въпроса Ви, то без да се познава „бекграунда” Ви трудно може да се прецени, дали той може да помогне или попречи. При оценката на проектопредложенията, националността на образованието няма да се взема предвид.

На въпрос 2: Новоучредена организация може да кандидатства само с малък проект, при който размерът на безвъзмездната финансова помощ не надхвърля 100 000 CHF.

На въпрос 3: Поканата от типа “rolling call” е отворена до края на следващата календарна година. Въпреки това следва да имате предвид, че тя може да бъде преждевременно затворена, ако наличния финансов ресурс по грантовата схема бъде междувременно ангажиран в одобрени проекти. На въпрос 4: Крайният срок за задаване на въпроси към Швейцарското междинно звено по поканата и документите за кандидатстване е 20 работни дни преди крайния срок за кандидатстване, което е 27.11.2013 г.

На въпрос 5: Изискването към швейцарските партньорски организации е да са юридически лица, които не генерират печалба от дейността си. Няма конкретни изисквания за степента на тяхното участие в проекта, но проектната идея следва се придържа към целта на Фонд „Партньорство”. Швейцарският партньор може да участва в дейностите по проекта и да реализира разходи в рамките на бюджета, които са обосновани и аргументирани във Формуляра за кандидатстване.

На въпрос 6: Няма ограничения да включите Столична община като партньор в проекта, но не можете да направите това след като се подали формуляра си за кандидатстване. Ако на етап кандидатстване не сте включили Столична община в проекта си, ще можете заедно да изпълнявате дейности (ако това разбирате под „партниране”), но няма да можете да покривате разходи на Столична община, независимо дали са изпълнени за постигане на целите на проекта ви.

 

ВЪПРОС №19

Организация, която е нестопанска, неправителствена, но с регистрация от Закона за лицата и семейството (предшественикът на ЗЮЛНЦ) има ли формална пречка да кандидатства по програмата?

Райчин Рачев

Дата на постъпване на въпроса: 14.11.2012 г.

ОТГОВОР:

Не, няма пречка. Съгласно параграф 1, ал.1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за юридическите лица с нестопанска цел: „§ 1. (1) Заварените към датата на влизане на този закон в сила юридически лица с нестопанска цел запазват правоспособността си на юридически лица без да се регистрират по реда на този закон.”

 

ВЪПРОС №18

Предвиждаме строителни дейности, които са абсолютно необходими за постигане на целите по проекта. Въпросът ни е изработването на технически проект допустим разход ли е по програмата?

Севдалина Венкова

Дата на постъпване на въпроса: 13.11.2012 г.

ОТГОВОР:

Насоките за кандидатстване не съдържат ограничения за такъв тип разходи. На етап кандидатстване, обаче, следва да сте направили максимално точно остойностяване на СМР, които впоследствие ще бъдат обект на техническо проектиране.

 

ВЪПРОС №17

На линка с обявата с поканата за участие PF пише, че краен срок за приемане на предложения: 27 декември 2013 г. Коректна ли е годината - 2013, а не 2012?

Евгени Митев

Дата на постъпване на въпроса: 09.11.2012 г.

ОТГОВОР:

Да, крайният срок за кандидатстване по грантовата схема на Фонд „Партньорство” действително е 27 декември 2013 г., освен ако наличният финансов ресурс не бъде преждевременно ангажиран в одобрени проекти. Схемата е от типа “rolling call”, при който проекти се приемат текущо до посочения краен срок, и се разглеждат от оценителната комисия на всяко тримесечие.

 

ВЪПРОС №16

1. В дейностите по проекта предвиждаме участието на отделни експерти от швейцарска и българска страна, които да изнесат лекции/уъркшоп/пърформънс. Експертите не са част от работния състав по проекта, т.е. те са лица, на които трябва да се заплати хонорар за извършената експертна работа. Бих искала да ви попитам дали тези хонорари трябва да се отразят в Приложение Б.1.5 „Разходи за услуги”. Ако хонорарът се води доставка на услуга, то тогава трябва ли да се съобразяваме с Анекс 5 „Условия и ред за определяне на изпълнители от страна на ИО” или в частност с чл. 12. Ако съвкупността от хонорари на швейцарския експерт за целия проект от две години надхвърля 15 000 лв. как би трябвало да процедираме с оглед на чл. 12. В случая с експерти не можем да очакваме да събираме оферти, тъй като ние разчитаме на конкретни умения, експертиза и познания на избрания от нас и за нашите цели експерт. 2. При положение, че швейцарският партньор не участва с финансов принос към съфинансирането по проекта, то необходимо ли е той също да представя финансови отчети за последните две финансови години? 3. Относно допустимите непреки разходи - в Насоките за кандидатстване е посочено, че ако одобреният бюджет включва такива, то за тях не се изисква доказателствен счетоводен документ за последващото им отчитане в процес на изпълнение на проекта. Моля да потвърдите дали правилно съм разбрала текста. 4. В какъв срок след подаване на проектното ни предложение може да очакваме отговор от Оценителната комисия?

Елена Дренска

Дата на постъпване на въпроса: 08.11.2012 г.

ОТГОВОР:

На Въпрос 1: Разходите за експерти можете да заложите в приложение Б.1.1 на бюджета – „Разходи за персонал” или в раздел Б.1.5 – „Разходи за услуги”. Ако ги заложите като разходи за услуги в раздел Б.1.5, следва да се съобразите с Анекс 5 „Условия и ред за определяне на изпълнители от страна на ИО”. На Въпрос 2: Изискването за представяне на финансови отчети е валидно за всички партньори, които ще разходват средства от бюджета на проекта, независимо от участието им в съфинансирането. На Въпрос 3: Да, непреките разходи се калкулират в бюджета на проекта и не подлежат на верификация. На Въпрос 4: Отговорът на Вашия въпрос зависи от момента на подаване на проектното Ви предложение. Индикативните междинни периоди за набиране на проектни предложения предстои да бъдат оповестени на интернет страницата на Швейцарското междинно звено. Разглеждането и оценката на представените в рамките на всеки междинен период проекти, в зависимост от техния брой, се осъществява в рамките на 60 календарни дни.

 

ВЪПРОС №15

В апликационната форма в т. Д.2 е записано „Моля, представете информация за съответствието на проекта с хоризонталните принципи, изброени в т.4.5. от Насоките за кандидатстване: равни възможности и права в т.ч. равенство на половете, принцип на доброто управление”. А в насоките няма т. 4.5.

Нина Йонкова

Дата на постъпване на въпроса: 06.11.2012 г.

ОТГОВОР:

Във версията на Формуляра за кандидатстване на български език е допусната техническа грешка при реферирането към т.4.5 от Насоките за кандидатстване. За аргументиране съответствието на проекта с хоризонталните принципи, следва да изхождате от изискванията на т.2.3 от Насоките – Водещи принципи и хоризонтални въпроси на схемата за безвъзмездна помощ.

 

ВЪПРОС №14

Може ли партнираща организация да ни бъде платформа, в която и ние членуваме?

Ива Досева

Дата на постъпване на въпроса: 02.11.2012 г.

ОТГОВОР:

Няма ограничение, при условие, че партньорът отговаря на изискванията на Накосите за кандидатстване.

 

ВЪПРОС №13

В кой раздел на бюджета трябва да се посочи разбивката на Непредвидените (режийни) разходи - например отделно за телефон, интернет... или трябва да се укаже общата сума в раздел В1 към Дейност n+1 Управление на проекта?

И. Георгиева

Дата на постъпване на въпроса: 02.11.2012 г.

ОТГОВОР:

Режийните разходи се посочват като обща сума към Дейност „Управление на проекта” в раздел Б.1 на бюджета.

 

ВЪПРОС №12

Бихме искали да се консултираме относно допустимостта на нашата организация. Нашето сдружение е с нестопанска цел в частна полза. Членовете са 10 фирми, 2 НПО, 1 читалище и 6 физически лица. УС се състои от 3 човека (физически лица). Означава ли това, че сме недопустим кандидат? Ако отговорът на горния въпрос е, че сме недопустим кандидат, тогава ако сдружението приеме още 2 члена (физически лица) и съотношението фирми – гражданско общество ще е 10 към 11 ни прави допустим ?

Фондация „Не спирай”

Дата на постъпване на въпроса: 02.11.2012 г.

ОТГОВОР:

Схемата за безвъзмездна финансова помощ в рамките на Фонд „Партньорство” не поставя изисквания към структурата на членовете на организацията.

 

ВЪПРОС №11

Следва ли в раздел Ж. Логическа рамка на формуляра за кандидатстване да се попълни колона „Предпоставки” срещу „Дейности”, или се попълват само колони „Ресурси” и „Разходи”?

Христина Божкова

Дата на постъпване на въпроса: 01.11.2012 г.

ОТГОВОР:

Да, предпоставки се посочват и на ниво дейности в Логическата рамка.

 

ВЪПРОС №10
Фондацията, с която искам да кандидатства има публични задължения към НАП. Имам споразумение с НАП за разсрочване на задълженията. Имам ли възможност да кандидатствам с проект при създалата се ситуация ?
Александър Пейчев
Дата на постъпване на въпроса: 01.11.2012 г.
ОТГОВОР:
Да, имате право. При поискване на документ, удостоверяващ наличието или липсата на задължения, следва да представите споразумението за разсрочване на задълженията.

 

ВЪПРОС №9
Бихме искали да кандидатстваме с предложение в сферата на зелените обществени поръчки. Тъй като фонд „Партньорство” не предвижда секторни ограничения за предмета на проектите, ще Ви бъда изключително благодарна, ако ме информирате дали зелените обществени поръчки попадат сред приоритетите на настоящата покана.
Мария Иванова
Дата на постъпване на въпроса: 01.11.2012 г.
ОТГОВОР:
Фонд „Партньорство” няма секторни ограничения и тематичен фокус.

 

ВЪПРОС №8:
1. Възможно ли е една част или изцяло съфинансирането да бъде осигурено от партньорска организация, която е регистрирана в Швейцария?
2. Тъй като срещаме затруднения при тълкуването на текста по т. 5.2 "Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ и съфинансиране", бихме искали да получим разяснение относно средното:
Изпълнителният директор и главният счетоводител на организацията се явяват координатор и счетоводител по проекта. Те получават по трудови договори към организацията по 1500.00 брутно възнаграждение всеки.  За дейностите си по проекта получават възнаграждения по граждански договори. Има ли някакви граници при определяне на размера възнагражденията им за работата по проекта? Каква част от разходите за техните възнаграждения се признава за съфинансиране?
Петя Димитрова
Дата на постъпване на въпроса: 29.10.2012 г.
ОТГОВОР:
На въпрос 1: Да, възможно е.
На въпрос 2: При определяне на възнагражденията по проекта следва (i) да се придържате към обичайните равнища на възнагражденията в организацията и (ii) да спазвате приложимото българско законодателство по отношение на продължителността на работното време. За съфинансиране се приемат до 30% от възнагражденията, които съответните служители получават по трудовите си договори в организацията.
 

ВЪПРОС №7:
Въпросът ми касае изискването една организация да участва само в един проект по фонд "Партньорство и експертна помощ". Дали това изискване касае само българските или и швейцарските партньори? Може ли една швейцарска организация да бъде партньор в два отделни проекта, на две различни водещи български организации, в случай че и двата бъдат финансирани по фонд "Партньорство и експертна помощ"?
Анна Любенова
Дата на постъпване на въпроса: 23.10.2012 г.
ОТГОВОР:
Изискването касае всички участници – водещи организации и партньори, български и швейцарски. Една организация има право да получи само една безвъзмездна помощ.
  

ВЪПРОС №6:
Допустим кандидат по Тематичен фонд „Партньорство и експертна помощ” ли е Националният Исторически Музей?
Дата на постъпване на въпроса: 13.10.2012 г.
ОТГОВОР:
Отговорът на Вашия въпрос се съдържа в т. 3.4.1 – Допустимост на кандидатите, от Насоките за кандидатстване.

 

ВЪПРОС №5:
Ако кандидатът е НПО, което получава държавна субсидия по договор за доставка на социални услуги, възможно ли е то да бъде прието за съфинансиране по проекта (т.е. „публично финансиране, предоставено от трети страни”) или ще бъде разглеждано като нарушение на изискването на точка 5.3 от Насоките за кандидатстване за неприпокриване с друго финансиране?
David M. Bisset
Дата на постъпване на въпроса: 08.10.2012 г.
ОТГОВОР:
Държавната субсидия може да бъде приета за съфинансиране при условие, че дейностите, за които тя се предоставя на кандидата (и осчетоводяването им) са допустими съгласно т.5.4.4 от Насоките за кандидатстване – Допустимост на дейностите, и източниците на финансиране бъдат ясно представени в приложение Б.4 на Бюджета.

 

ВЪПРОС №4:
Може ли да ни уточните дали изискването за участие 'само в един проект по блоковите схеми за безвъзмездна финансова помощ' означава:
* организацията може само с един проект да кандидатства и в ТФ ФРУГО, и в ТФ ФПЕП едновременно.
ИЛИ
* организацията може да кандидатства само с един проект в само един от двата тематични фонда: или в ТФ ФРУГО, или в ТФ ФПЕП.
Антония Петкова
Дата на постъпване на въпроса: 08.10.2012 г.
ОТГОВОР:
Организацията може да кандидатства (като водеща организация или партньор) с един проект по ТФ ФРУГО и един проект по ТФ ФПЕП (първата от посочените от Вас опции). При условие, обаче, че и двата проекта бъдат одобрени, организацията може да получи безвъзмездна финансова помощ за изпълнението само на единия от тях.

 

ВЪПРОС №3:
Интересуваме се при подготовка на проектното предложение, в случай на строително монтажни дейности, каква документация се изисква при кандидатстване.
Също така, задължително ли е участието на Швейцарски партньор по тематичната програма за развитие на гражданско общество.
Камен Чипев
Дата на постъпване на въпроса: 01.10.2012 г.
ОТГОВОР:
Посочените в Насоките за кандидатстване изисквания към документацията за кандидатстване са едни и същи за всички видове проекти и дейности. В случаи на предвидени СМР, Швейцарското междинно звено не изисква представяне на строителна документация. Кандидатът носи цялата отговорност за наличието на такава и съответствието й приложимото национално законодателство.
Схемата за безвъзмездна финансова помощ към Тематичен фонд „Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество” не поставя задължително изискване за включване на партньори в проекта.

 

ВЪПРОС №2:
Във връзка с публикуваните на сайта възможности за кандидатстване бих искал да задам следния въпрос: дали Международна организация по миграция (International Organization for Migration - IOM), която е международна, междуправителствена организация, със следния правен статут - Международна, междуправителствена организация със статут на специализирана организация на ООН по силата на Конвенцията за привилегиите и имунитетите от 21.11.1947г., работеща в България съгласно Споразумение за сътрудничество между МОМ и Република България, ратифицирано със Закон обнародван в ДВ бр. 48 от 13.06.2000г. и с Единен идентификационен код /EИК/ (код по БУЛСТАТ): 131181915 е допустим кандидат по схемата за безвъзмездна финансова помощ към Фонд „Партньорство” и Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество“ (ФРУГО).

Радослав Стаменков, Ръководител на Мисията на МОМ в България
Дата на постъпване на въпроса: 25.09.2012 г.

ОТГОВОР:
Отговорът на въпроса се съдържа в т. 3.4.1 от Насоките за кандидатстване – Допустимост на кандидатите, където са посочени конкретните нормативни актове, дефиниращи регистрирането и дейността на допустимите кандидати.

 

ВЪПРОС №1:
Има ли ограничение относно швейцарскитя партньор - в смисъл, ако кандидатът е българска НПО, швейцарският партньор може ли да бъде община или друга публична институция, или също трябва да бъде НПО?

Славея Христова, Сдружение "Блокан Асист"
Дата на постъпване на въпроса: 25.09.2012 г.

ОТГОВОР:
Кандидатстващата организация и швейцарския партньор могат да имат различен статут. Единственото условие е да отговарят на критериите за допустимост.

swissbgcooperation.bg Архив Въпроси и отговори PEF

11

InnovaBridge

Никола Шьоненбергер
schoenenberger@innovabridge.org

Маркус Райхмут
reichmuth@innovabridge.org 

22Neosys

Йорг Шмидт
joerg.schmidt@neosys.ch

 

Балкански институт по труда
и социалната политика

Димитър Матев - ръководител екип
dmatev@bilsp.org
+359-2-946-1529

© 2012 SIB. All rights reserved.